Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với Ubercart - Drupal

Yêu cầu môi trường 
 • Module này áp dụng cho phiên bản
  • Ubercart 3.5 + Drupal 7
Cài đặt
 1. Trong file nén "baokim_drupal.zip" có thư mục module . Giải nén và copy thư mục vào thư mục root của host.
  VD : \demo-drupal
Kích hoạt và cấu hình 
 1. Trong trang quản trị, bạn chọn Modules trên thanh menu. Tại trang Modules tìm đến module Cổng thanh toán Bảo Kim trong nhóm UBERCART - PAYMENT.
 2. Tích vào ô để chọn kích hoạt module thanh toán. Chọn Save configuration để lưu thay đổi.
 3. Trong trang quản trị bạn vào Store > Payment methods. Tích chọn Cổng thanh toán bảo trực tuyến Bảo Kim và chọn Save configuration.
 4. Tại trạng Payment methods với phương thức Bảo Kim vừa chọn bạn click vào settings để cấu hình phương thức.
 5. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp.
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp
                            Vd : 12f31c74fgd002b1
  • Server Bảo Kim
   • Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh. .toán
   • Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán.                            
 6. Chọn Save configuration để áp dụng thay đổi

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN : http://tênmiền/uc_baokim/bpn
                                             VD : http://test.vn/uc_baokim/bpn      
   
 2. Kiểm tra log : Trong trang quản trị bạn vào Reports > Recent log messages. Với type là : uc_baokim.

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992