Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với CS-Cart 

Yêu cầu môi trường 
 • Module này áp dụng cho các phiên bản CS-Cart 3.0.x-2.0.x.
 • Yêu cầu có đơn vị tiền tệ VNĐ trong hệ thống. Bạn có thể xem hướng dẫn thêm đơn vị tiền tệ ở phía dưới.
Cài đặt
 1. Trong file nén "baokim_cscart.rar" có hai thư mục payments,skins . Giải nén và copy hai thư mục vào thư mục root của host.
  VD : \demo-cscard
 2. Thực hiện câu truy vấn sau thêm phương thức thanh toán vào database.

  INSERT INTO `cscart_payment_processors` (processor,processor_script,processor_template,admin_template,callback,type) VALUES ("Bảo Kim", "baokim_wps.php", "cc_outside.tpl", "baokim_wps.tpl", "Y", "P");

Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Trong trang quản trị, bạn vào Adminstration > Payment methods.
 2. Chọn vào nút Add payment phía bên phải.
 3. Tại cửa sổ New Payment methods
  • Tại trường Name, nhập vào "Bảo Kim"
  • Tại trường Processor, chọn phương thức "Bảo Kim"
  • Tại trường Description nhập mô tả cho phương thức
   VD : BaoKim.vn - Cổng thanh toán trực tuyến đảm bảo an toàn giao dịch tiện lợi
  • Tại trường Icon, chọn URL và nhập vào đường dẫn sau
   "https://www.baokim.vn/cdn/assets/x_home/f22107bd/images/logo.png"
  • Chon Create để lưu. 
 4. Tại trạng Payment methods chọn phương thức Bảo Kim vừa tạo hoặc click vào Edit.
 5. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích                               hợp.
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp.
                            Vd : 12f31c74fgd002b1
  • Server Bảo Kim
   • Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh toán.
   • Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán.
  • Loại tiền tệ - Chọn VietNam.
 6. Chọn Save để áp dụng thay đổi

Hướng dẫn thêm đơn vị tiền tệ 
 1. Trong trang quản trị, bạn vào Adminstration > Currencies
 2. Chọn vào nút Add Currency phía bên phải.
 3. Tại cửa sổ New Currency
  • Name - Tên đơn vị tiền tệ : VietNam.
  • Code - Mã đơn vị tiền tệ : VNĐ
  • Rate - Tỉ giá của đơn vị tiền tệ 
   VD : 1 USD = 20000 VNĐ => rate : 0.00005
  • Primary currency - Chọn đơn vị tiền tệ chính để thanh toán.
  • Sign - ₫.
  • Ths sign - Dấu ngăn cách đơn vị nghìn ",".
  • Dec sign - Dấu ngăn cách phần thập phân ".".
  • Decimals - Phần thập phân "0".
    

 

 

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

Cấu hình tham số của model trong file \payments\baokim_listener\baokim_listener.php
 1. URL_BPN - Đường dẫn gửi BPN đến Bảo Kim thực hiện xác minh thông tin
  • Kiểm thử      -  http://kiemthu.baokim.vn/bpn/verify
  • Trang chính -  https://www.baokim.vn/bpn/verify
    
 2. Bạn có thể thay đổi đường dẫn và tên file log của module
  • DIR_LOG - Đường dẫn đến file ghi log hệ thống.
   • Đường dẫn thư mục mặc định là : payments/baokim_listener/logs/.
     
  • FILE_NAME - Tên file log.
   • Tên fle mặc định là bpn
     
Địa chỉ nhận BPN và kiểm tra log
 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN :
  http://tênmiền/
  payments/baokim_listener/bpn_listener.php
  • VD : http://test.vn/payments/baokim_listener/bpn_listener.php
    
 2. Kiểm tra log : Truy cập vào đường dẫn http://tênmiền/DIR_LOG/FILE_NAME-dd-mm.log
  1. dd - Ngày hiện tại
   • VD : 08 
            
  2. mm - Tháng hiện tại
   •  VD : 09
  • VD : http://test.vn/payments/baokim_listener/logs/bpn-19-08.log

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992