Cài đặt tích hợp phương thức thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng của Bảo Kim với WordPress

Yêu cầu môi trường 
Cài đặt
 1. Truy cập vào trang quản trị. Mục Plugins > Add New . Chọn Upload.
   
 2. Trong phần Upload chọn "Chọn tệp tin".
   
 3. Chọn gói cài đặt baokim-pro-wordpress.zip. Nhấn nút Install Now.
   
 4. Sau khi cài đặt xong chọn  Activate Plugin để sử dụng.
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Trong trang quản trị, bạn vào WooCommerce > Setting . Chọn Payment Gateways trên thanh menu.
 2. Tại trang Payment Gateways chọn Payment Gateways BaoKim Payment Pro
 3. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Sử dụng phương thức - Tích vào ô đồng ý để sử dụng phương thức thanh toán.
  • Tiêu đề - Tiêu đề của phương thức thanh toán bạn muốn hiển thị cho người dùng.
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • API Username - Tài khoản đăng ký sử dung API. Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp..
  • API Password - Mật khẩu tài khoản sử dụng API  được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp.
   • Vd : 12f31c74fgd002b1                       
  • API Signature  - Chữ ký bảo mật.  RSA PRIVATE KEY
  • Bảo  Kim kiểm thử - Tích chọn sử dụng Bảo Kim kiểm thử để thử nghiệm phương thức thanh toán. 
   • Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh toán.
   • Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   • Tên file lưu log - Tên file lưu trữ log trong quá trình thực hiện BPN, được lưu trên server dưới đạng file text.
    • Tên file mặc định là: bpn.
 4. Chọn Save changes để áp dụng thay đổi

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

Địa chỉ nhận BPN và kiểm tra log
 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN :
  http://tênmiền/
  ?wc-api=WC_Gateway_Baokim_Pro&action=bpn
  • VD : http://test.vn/?wc-api=WC_Gateway_Baokim_Pro&action=bpn
    
 2. Kiểm tra log : Truy cập vào đường dẫn http://tênmiền/logs/FILE_NAME-dd-mm.log
  • Chú ý : Bạn cần tạo thư mục logs trên host và gán quyền 777 cho thư mục . Để thực hiện việc ghi log
    
  • FILE_NAME - Tên file ghi log được cấu hình trong trang quản trị
   • Tên file mặc định là bpn.​
     
  1. dd - Ngày hiện tại
   • VD : 08 
            
  2. mm - Tháng hiện tại
   •  VD : 09
  • VD : http://test.vn/logs/bpn-19-08.log

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992