Thanh toán thử nghiệm với trang sandbox


Thông tin tài khoản và đăng nhập

1. Thông tin tài khoản 
Email
dev.baokim@bk.vn
Password : 211o1993
Merchant ID (mã website)647
Mật khẩu website : ae543c080ad91c23

2. Đăng nhập
Đăng nhập tài khoản tại đây

Thông tin tài khoản API RestFul
Tài khoản API để thực hiển sử dụng thử dịch vụ tích hợp pro (Tích hợp thanh toán với thẻ ngân hàng)
 • API Username : merchant
 • API Password : 1234
 • API Signature:
Code:
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDZZBAIQz1UZtVm
p0Jwv0SnoIkGYdHUs7vzdfXYBs1wvznuLp/SfC/MHzHVQw7urN8qv+ZDxzTMgu2Q
3FhMOQ+LIoqYNnklm+5EFsE8hz01sZzg+uRBbyNEdcTa39I4X88OFr13KoJC6sBE
397+5HG1HPjip8a83v8G4/IPcna5/3ydVbJ9ZeMSUXP6ZyKAKay4M22/Wli7PLrm
1XNR9JgIuQLma74yCGkaXtCJQswjyYAmwDPpz4ZknSGuBYUmwaHMgrDOQsOXFW7/
7M2KbjenwggAW98f0f97AR2DEq9Eb5r8vzyHURnHGD3/noZxl993lM2foPI3SKBO
1KpSeXRzAgMBAAECggEANMINBgRTgQVH6xbSkAxLPCdAufTJeMZ56bcKB/h2qVMv
Wvejv/B1pSM489nHaPM5YeWam35f+PYZc5uWLkF23TxvyEsIEbGLHKktEmR73WkS
eqNI+/xd4cJ3GOtS2G2gEXpBVwdQ/657JPvz4YZNdjfmyxMOr02rNN/jIg6Uc8Tz
vbpGdtP49nhqcOUpbKEyUxdDo6TgLVgmLAKkGJVW40kwvU9hTTo6GXledLNtL2kD
l6gpVWAiT6xlTsD5m74YzsxCSjkh60NdYeUDYwMbv0WWH3kJq6qD063ac3i/i8H+
B5nGf4KbKg1bBjPLNymUj7RRnKjHr301i2u8LUQYuQKBgQD15YCoa5uHd6DHUXEK
kejU34Axznr3Gs6LqcisE7t0oQ9hB4s16U9f4DBHDOvnkLb0zkadwdEmwo/D/Tdf
5c/JEk8q/aO9Wk8uV4Bswnx1OV9uKMzMOZbv/So1DQg1aW1MgvRnj3SiKpDUkNwr
en4NT9tbH21SmVIO9Da5KpiFRwKBgQDiUrg1hp8EDaeZFTG9DvcwyTTrpD/YT9Wr
s/NtEnPMjy0NXWcEXwGzx90P+qjJ+J29Hk89QHON6S7o0X2lUIer3uXokc86ce76
5UIbR6u7R1T6TUNfwqwwNfIbgtFN4+7ybodPNZ5DWslKLqMr5wpwIOr7/U5ih7BH
JK0cSriddQKBgGXzNZiepOlRrBN3rMqZHFPGJrx/w3PYZXJ6fnz54WrFrD6qhglg
Jky2As4yiUyFL5XoQFcAGNtdJ4Y24lKcUb4oHTLR3qWPX+zy0ohFSpy/oNVnjSHP
bskpyeoc8R5UC8EBOpwFWnIx+8JmHSLZspGKXoQ1T3pDn0Yb8uRqyLnZAoGBAKdk
NwqfvwzobIU0v8ztPLbAmnuOyAndQlP0jJ6nfy5U1yWDZ6Y7/q5RrJcc9aosT76I
pGLRQKY9SYy5JQ0YOsBL5A/XiEXZ7r9ywSocIFAruhZG/wXcni4qOB9Q6i2J4Dk+
tqVHKv72LtrHE7hs8bNtJV+rQkZtxVtZLRA308PhAoGBALVEaYMRm97V+Tnsej6q
fuT/6oKHPqZpur2rNfEKVn5Aq2kmFrvyUhvXi0IAWQ/XS3XJ7faQnprrWT6pYiSy
2YQuaghlNG1SATVd5eUadq2pA8DuSzqWFa0Ac1IAyliBO2uLPL7LzuEKmmuQk0vI
TU2Q8idAb77K7mvVguA3LDhN
-----END PRIVATE KEY----- 

Thông tin tài khoản ngân hàng Vietcombank
Tài khoản ngân hàng sử dụng thử nghiệm thanh toán đối với thẻ ngân hàng Vietcombank
 • Họ và tên: NGUYEN VAN A
 • Số thẻ: 9704000000000018
 • Thời hạn thẻ: 03/07
 • Mã OTP: OTP
Thông tin tài khoản Visa
 • Số thẻ: 4111111111111111
 • Thời hạn thẻ: 12/2014
 • Mã: 123

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992