Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn “bảo mật”

Bước 2: Chọn đổi mật khẩu đăng nhập

Điền mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới

Đổi mật khẩu thành công