Bước1: Chọn chức năng “Tìm email”

Bước 2: Nhập thông tin cá nhân

Bước 3: Nhập mã OTP

Tìm email thành công

Bạn có thể sử dung email này để đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Quy trình lấy lại email kết thúc tại đây!


Chú ý:
  • Phần “Họ và tên và số điện thoại” bạn cần điền đúng như tên đã đăng ký trong tài khoản, nếu bạn điền tên không chính xác, hệ thống có thể sẽ không tra được đúng tài khoản của bạn.

  • Nếu một trong số các thông tin trên bạn nhập vào không khớp với thông tin lưu trong hồ sơ cá nhân của bạn trên Bảo Kim, hệ thống sẽ không trả lại cho bạn bất kỳ thông tin gì để đảm bảo an toàn cho tài khoản, tránh trường hợp kẻ gian tìm cách đánh cắp tài khoản.