Giới thiệu về tài khoản phụ

- Tài khoản phụ là một loại tài khoản đi kèm với tài khoản chính. Tài khoản phụ do tài khoản chính tạo ra bằng email,số điện thoại và mật khẩu.

Người sử dụng tài khoản phụ chỉ cần cung cấp thông tin cho tài khoản chính để đăng ký tài khoản mà không cần đăng ký tài khoản Bảo Kim trước đó.

- Tài khoản phụ có đầy đủ các chức năng như một tài khoản Bảo Kim bình thường, tuy nhiên tài khoản phụ này muốn được sử dụng các chức năng thì cần phải được tài khoản chính phân quyền.

- Tài khoản phụ thường được sử dụng cho các website bán hàng, để các chủ website (tài khoản chính) phân quyền các chức năng cho nhân viên (các tài khoản phụ) quản lý.

- 1 tài khoản chính có thể tạo 20 tài khoản phụ.

- 1 tài khoản phụ chỉ được phép là tài khoản phụ của 1 tài khoản chính.

Cách tạo tài khoản phụ

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim, chọn chức năng tài khoản phụ

Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản phụ”

Bước 3: Điền thông tin của tài khoản phụ

Bước 4: Phân quyền cho tài khoản phụ


Chọn các quyền mà tài khoản phụ có thể sử dụng: