Tính năng này giúp các tài khoản Bảo Kim có tên không giống với tên tài khoản Ngân hàng có thể thay đổi tên tài khoản Bảo Kim giống với tên tài khoản Ngân hàng để có thể:

  • Xác thực tài khoản.
  • Rút tiền về Ngân hàng.

Lưu ý: Bạn chỉ được đổi tên 01 lần duy nhất. Họ tên thay đổi giống với tên tài khoản cũ, chỉ thay đổi chữ cái viết hoa/ viết thường, có dấu/ không có dấu, têm đệm.

Hướng dẫn thay đổi tên tài khoản Bảo Kim

Bước 1: Đăng nhập tài khoản/ Chọn sửa tên tài khoản

Bước 2: Chọn Thay đổi thông tin

Bước 3: Nhập tên mới giống tên trên CMND để có thể xác thực tài khoản Bảo Kim và rút tiền về Ngân hàng.

Thay đổi tên tài khoản thành công