Bạn có thể cài đặt hiển thị thông tin cá nhân của bạn trên Trang thanh toán.

Thay đổi Hiển thị Có/không

Nhấn “Cập nhật” để lưu lại.