Trong thời gian tạm giữ tiền của giao dịch an toàn, bạn có thể gia hạn thêm nếu muốn đảm bảo an toàn.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản
Bước 2: Vào Tài khoản/ Lịch sử Giao dịch

Bước 3: Chọn giao dịch cần gia hạn:

Chọn số ngày gia hạn:

Nhấn “Cập nhật” để lưu lại.