Xảy ra lỗi!

Xin hãy chỉnh sửa các lỗi tham số sau hoặc thông báo cho đơn vị bán hàng để chỉnh sửa và thực hiện lại giao dịch:


- business: The business must be a valid email address.

- order_id: <b>order id</b> là thông tin bắt buộc.

- merchant_id: The merchant id must be a number.