Điều khoản sử dụng

 

I.               QUYĐỊNH CHUNG

 

1.             Định nghĩa

 

a.           Hãng Vận Chuyển: Là (các) doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển/bưu chính, gói, kiện đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung ứng Dịch Vụ và ký kết hợp đồng với Bảo Kim.

b.           Dịch Vụ: là dịch vụ vận chuyển/bưu chính, gói, kiện được cung cấp bởi Hãng Vận Chuyển, gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát Hàng hóa bằng các phương thức từ địa điểm của Người sử dụng dịch vụ hoặc Người gửi đến địa điểm của Người nhận.

c.           Người sử dụng dịch vụ: Là cá nhân, tổ chức ký hợp đồng với Bảo Kim để sử dụng Dịch Vụ thông qua Phần mềm vận chuyển. Người sử dụng dịch vụ đồng ý chịu trách nhiệm thay cho Người gửi khi Người sử dụng được quy định tại mục 2 – nguyên tắc thực hiện Dịch Vụ của Điều khoản sử dụng này. 

d.           Đơn hàng: Được khởi tạo bởi Người sử dụng dịch vụ hoặc Người gửi theo các trường thông tin có sẵn trên Phần mềm vận chuyển, trong đó có thông tin: Người gửi, thông tin Người nhận, cước phí, mô tả hàng hóa vận chuyển, tiền thu hộ (nếu có) và các thông tin khác được quy định tại mục 2 – nguyên tắc thực hiện Dịch Vụ của Điều khoản sử dụng này

e.           Phiếu gửi hoặc Vận đơn hoặc Phiếu yêu cầu Dịch vụ (“Vận Đơn”): Là xác nhận trực tuyến hoặc bằng giấy theo mẫu và có tên gọi khác nhau của mỗi Hãng Vận Chuyển đã có đủ chữ ký của Người gửi và Nhân viên nhận Hàng hóa vận chuyển của Hãng Vận Chuyển về việc giao/nhận Hàng hóa vận chuyển. 

f.            Hàng hóa vận chuyển hoặc Bưu gửi hoặc Hàng hóa giao nhận hoặc kiện Hàng: Là thư, gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển bởi Hãng Vận Chuyển.

g.           Người nhận: Là cá nhân/tổ chức có thông tin được ghi tại mục Người nhận trong Vận Đơn.

h.           Người gửi hoặc Khách hàng: Là cá nhân/tổ chức có thông tin được ghi tại mục Người gửi trong Vận Đơn.

i.            Phần mềm vận chuyển: Là tính năng hoặc kết nối API giữa hệ thống của Bảo Kim và Người sử dụng dịch vụ mà Bảo Kim cung cấp để tạo, quản lý Đơn Hàng (theo dõi/cập nhật trạng thái của Đơn Hàng), truyền tải thông tin/trạng thái của Đơn Hàng với Hãng Vận Chuyển, tính cước phí Dịch Vụ.

j.            API (Application Programming Interface): Là giao diện lập trình ứng dụng cho phép hai ứng dụng giao tiếp với nhau, phục vụ cho kết nối hệ thống giữa Người sử dụng dịch vụ, Hãng Vận Chuyển và Bảo Kim.

k.           Thời gian toàn trình: Là khoảng thời gian được tính từ khi Hàng hóa vận chuyển được Hãng Vận Chuyển chấp nhận cho đến khi Hàng hóa vận chuyển được phát cho Người nhận.

l.            Ngày làm việc: Là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

 

2.             DNguyên tắc thực hiện Dịch Vụ

 

a.           Nguyên tắc tạo Đơn Hàng

Người sử dụng dịch vụ hoặc Người gửi phải điền đúng và đủ ít nhất các trường thông tin có dấu (x) tại phần bắt buộc như dưới đây để tạo Đơn Hàng, bao gồm:

Thông tin

Giải thích

Bắt buộc

Địa chỉ gửi hàng

Địa chỉ gửi hàng

X

Thông tin Người gửi

Họ tên, số điện thoại Người gửi

X

Địa chỉ nhận hàng

Địa chỉ nhận hàng

X

Thông tin Người nhận

Họ tên, số điện thoại Người nhận

X

Khối lượng

Khối lượng Hàng hóa vận chuyển

X

Kích thước

Kích thước Hàng hóa (cm) theo 3 chiều dài x rộng x cao

 

Tên Hàng hóa

Tên Hàng hóa vận chuyển

X

Giá trị hàng hóa

Giá trị của Hàng hóa vận chuyển

 

Thu hộ

Số tiền thu hộ khi gửi hàng

 

Số lượng Hàng hóa

Số lượng Hàng hóa vận chuyển

 

Phân loại Hàng hóa

Phân loại Hàng hóa vận chuyển

 

Hóa đơn, chứng từ

 

 

Ghi chú

Ghi chú cho Hãng Vận Chuyển

 

-           Hãng Vận Chuyển có quyền từ chối nhận Hàng hóa vận chuyển hoặc yêu cầu bổ sung thông tin Đơn hàng nếu Đơn Hàng không điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc nêu trên.

-           Khối lượng quy đổi của Hàng hóa vận chuyển dựa trên kích thước 03 chiều được quy định theo từng Hãng Vận Chuyển tại mục II – Quy định sử dụng dịch vụ của hãng vận chuyển của Điều khoản sử dụng này. Trường hợp có sự chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối lượng quy đổi thì cước phí sẽ được tính theo khối lượng cao hơn.

-           Địa điểm nhận Hàng hóa vận chuyển là địa chỉ của Người nhận được hiển thị tại Đơn Hàng và phải trong phạm vi cung ứng dịch vụ của Hãng Vận Chuyển.

-           Người gửi đóng gói Hàng hóa vận chuyển theo đúng quy định của Hãng Vận Chuyển mà mình sử dụng Dịch Vụ, Hãng Vận Chuyển chỉ kiểm tra tình trạng đóng gói bên ngoài của Hàng hóa vận chuyển và chứng từ đính kèm (nếu có). Người gửi và nhân viên nhận Hàng vận chuyển của Hãng Vận Chuyển ký xác nhận vào Vận Đơn và được lưu giữ bởi Hãng Vận Chuyển/Người gửi là cơ sở để xác thực việc giao nhận Hàng hóa vận chuyển.

-           Trong trường hợp Người gửi có yêu cầu, nhân viên nhận Hàng hóa vận chuyển của Hãng Vận Chuyển sẽ đồng kiểm Hàng hóa vận chuyển với Người gửi, tuy nhiên chỉ đồng kiểm về số lượng/đơn vị sản phẩm của Hàng hóa vận chuyển mà không đồng kiểm về tình trạng bên ngoài/phụ kiện kèm theo cũng như chất lượng của Hàng hóa vận chuyển.

-           Khi giao Hàng hóa vận chuyển đến Người nhận, nhân viên nhận Hàng hóa vận chuyển của Hãng Vận Chuyển hướng dẫn Người nhận kiểm tra tình trạng bên ngoài của Hàng hóa vận chuyển. Hãng Vận Chuyển giao Hàng hóa theo nguyên tắc nguyên đai, nguyên kiện cho Người nhận như tình trạng đã nhận từ Người gửi. Hãng Vận Chuyển sẽ không hỗ trợ cho Người nhận mở Hàng hóa vận chuyển để kiểm tra/xem nội dung bên trong. 

-           Trường hợp Người nhận không nhận Hàng hóa vận chuyểnvì bất kỳ lý do gì, thì Hãng Vận Chuyển sẽ hoàn trả Hàng hóa vận chuyển cho Người gửi và Người gửi chịu phí chuyển hoàn theo quy định của Hãng Vận Chuyển.

b. Nguyên tắc áp dụng chính sách và quy định sử dụng Dịch Vụ

Tại/từ thời điểm hoàn thành các bước tạo Đơn Hàng tại Phần mềm vận chuyển, Người gửi
hoặc/và Người sử dụng dịch vụ đồng ý tuân thủ và thực hiện đúng quy định sử dụng dịch vụ
tương ứng của Hãng Vận Chuyển được hiển thị trong mỗi Đơn Hàng theo nội dung được quy
định tại mục II – Quy định sử dụng dịch vụ của Hãng Vận Chuyển của Điều khoản sử dụng này.
Điều này có nghĩa là, Đơn Hàng sẽ được thực hiện theo chính sách/quy định về Dịch Vụ của
mỗi Hãng Vận Chuyển chấp nhận Đơn Hàng được quy định tại mục II – Quy định sử dụng dịch
vụ của Hãng Vận Chuyển của Điều khoản sử dụng này.

II.           QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA HÃNG VẬN CHUYỂN

 

Bảo Kim giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Quy định sử dụng dịch vụ của hãng vận chuyển này tại từng thời điểm để đảm bảo tuân thủ đúng chính sách/quy định của Hãng Vận Chuyển và hoạt động thực tế bằng cách cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trên website baokim.vn trước 03 (ba) ngày kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng.

 

A.            HÃNG VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM (“GHTK”)

 

1.             Quy định về Hàng hóa vận chuyển

 

GHTK được quyền từ chối cung ứng Dịch Vụ ngay lập tức hoặc được quyền không thực hiện Dịch Vụ cho Người gửi/Người sử dụng dịch vụ trong các trường hợp:

(i)          Người gửi vi phạm quy định của pháp luật;

(ii)        Hàng hóa bị cấm gửi, bị cấm/hạn chế kinh doanh hoặc không thuộc phạm vi vận chuyển theo chính sách của GHTK được quy định trên website https://giaohangtietkiem.vn/danh-muc-hang-cam-van-chuyen-4222 tại từng thời điểm (phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hàng cấm, hàng hóa không hỗ trợ vận chuyển GHTK đình chỉ ngay các Đơn Hàng có liên quan);

(iii)      Địa chỉ giao/nhận hàng hóa nằm ngoài phạm vi cung ứng Dịch Vụ;

(iv)       Thông tin hàng hóa và/hoặc thông tin Người nhận/Người gửi không rõ ràng;

(v)        Người gửi/Người nhận không thanh toán cước phí Dịch vụ cho GHTK;

(vi)       Hàng hóa vận chuyển không được đóng gói cẩn thận, đúng quy cách;

(vii)     Hàng hóa vận chuyển có dấu hiệu lừa đảo;

(viii)   Các trường hợp theo quy định của GHTK và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác tại từng thời điểm.

(ix) Các hàng hóa cấm vận chuyển đường bay (Quy định chi tiết tại Danh mục hàng hóa không vận chuyển đường hàng không niêm yết tại website https://admin.giaohangtietkiem.vn/files/templates/Quydinhdonggoihanghoa.pdf), nếu là hàng hóa hợp pháp sẽ được GHTK hỗ trợ vận chuyển đường bộ.

-           GHTK nhận Hàng hóa vận chuyển đã được đóng gói từ Người gửi. GHTK được quyền kiểm tra Hàng hóa vận chuyển và thông tin Đơn Hàng trước khi nhận hàng hóa đảm bảo thông tin Người nhận &##273;ầy đủ, trùng khớp với thông tin được hiển thị tại Đơn Hàng mà GHTK đã nhận được thông qua Phần mềm vận chuyển từ Bảo Kim. Trong trường hợp GHTK phát hiện Hàng hóa vận chuyển thuộc danh mục hàng hóa cấm vận chuyển/cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật thì GHTK sẽ giao nộp Hàng hóa vận chuyển đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp GHTK phát hiện Hàng hóa vận chuyển thuộc danh mục hàng hóa không vận chuyển theo quy định tại mục này hoặc hộp rỗng không chứa hàng thì Người gửi phải đến nhận lại Hàng hóa vận chuyển trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của GHTK, quá thời hạn này mà Người gửi không đến nhận lại Hàng hóa vận chuyển thì GHTK có toàn quyền xử lý Hàng hóa vận chuyển mà không phải bồi thường bất kỳ một khoản tiền nào cho Người gửi;

-           Người gửi/Người sử dụng dịch vụ đảm bảo tính hợp pháp và chứng từ liên quan đến Hàng hóa vận chuyển. Người gửi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi chi phí, thiệt hại phát sinh (nếu có) trong trường hợp gửi hàng hóa vi phạm quy định của mục này, GHTK được loại trừ mọi trách nhiệm liên quan đến Hàng hóa vận chuyển.

-        Trong một số điều kiện thời tiết, khách quan (mưa bão, lũ lụt,…), Hàng hóa vận chuyển có thể được giao trễ so với thời gian dự kiến.GHTK nhận vận chuyển hàng hóa có khối lượng tối đa là 20kg, kích thước mỗi chiều không quá 80cm; Hàng hóa cồng kềnh sẽ được tính cước phí theo khối lượng quy đổi: Khối lượng quy đổi (kg) = Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm)/6000, trừ các trường hợp sử dụng dịch vụ chuyển phát đặc biệt cho hàng có trọng lượng, kích thước lớn của GHTK.

 

2.             Quy định về đóng gói Hàng hóa vận chuyển

 

GHTK nhận và giao Hàng hóa vận chuyển “nguyên đai nguyên kiện”. Người gửi tuân thủ quy định đóng gói theo quy định đóng gói của GHTK được niêm yết tại website https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/files/templates/Quydinhdoigoihanghoa.pdf (Người gửi thừa nhận và đồng ý rằng Quy định này có thể thay đổi tùy từng thời kỳ theo quy định của GHTK và GHTK sẽ thông báo trước 03 (ba) ngày kể từ ngày thay đổi). Hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của Hàng hóa vận chuyển được Người gửi để cùng Hàng hóa vận chuyển trước khi đóng gói.

 

3.             Quy định lấy Hàng hóa vận chuyển

 

Quy định lấy Hàng hóa vận chuyển của GHTK được dẫn chiếu chi tiết tại website: https://giaohangtietkiem.vn/meo-gui-hang-giup-shop-lam-chu-thoi-gian-6354

 

4.             Quy định hoàn Hàng hóa vận chuyển

 

-        Đối với (các) Đơn Hàng nội tỉnh: Phí hoàn Hàng hóa 5.000 VNĐ/Đơn Hàng (đã bao gồm VAT). Thời gian trả 3-5 ngày.

-        Đối với (các) Đơn Hàng liên tỉnh: Phí hoàn Hàng hóa được tính bằng 50% cước phí chiều đi của Hàng hóa vận chuyển. Thời gian hoàn từ 7-10 ngày.

-        Giao hàng một phần - giao hàng cho khách chọn: GHTK hỗ trợ mang nhiều mẫu (size, màu…) để Người nhận tùy chọn, tính phí 1 lần giao hàng như thường. Sản phẩm còn lại được trả về shop (Người gửi) với mức phí nội tỉnh là 5.000 VNĐ/Đơn Hàng, liên tỉnh là 50% phí chuyển đi.

 

5.             Quy định bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển

 

Người gửi có trách nhiệm khai báo giá trị hàng hóa khi tạo Đơn Hàng để làm cơ sở cho việc xác định phí bảo hiểm, bồi thường. Người gửi bắt buộc đóng bảo hiểm cho toàn bộ các Đơn Hàng, mức phí (đã gồm VAT) như sau:

-           Hàng hóa có giá trị <= 3.000.000 VNĐ: Miễn phí bảo hiểm hàng hóa. GHTK sẽ bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khai báo được hiển thị tại Đơn Hàng khi xảy ra thiệt hại rủi ro (tối đa 3.000.000 VNĐ) nếu Người gửi có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giá trị hàng hóa (hoá đơn nhập hàng, hóa đơn bán hàng hợp lệ và khớp với thông tin sản phẩm (tên sản phẩm và giá trị hàng hóa khai báo) được hiển thị tại Đơn Hàng).

-           Hàng hóa có giá trị > 3.000.000 VNĐ (tối đa là 20.000.000 VNĐ): Phí bảo hiểm là 0.5% *giá trị hàng hoá (Đã bao gồm VAT). GHTK sẽ bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khai báo được hiển thị tại Đơn Hàng (tối đa 20.000.000 VNĐ) khi Người gửi cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giá trị hàng hóa (hoá đơn nhập hàng, hóa đơn bán hàng hợp lệ và khớp với thông tin sản phẩm (tên sản phẩm và giá trị hàng hóa khai báo) được hiển thị tại Đơn Hàng.

-           Trường hợp Người gửi không cung cấp được giấy tờ/tài liệu để chứng minh nguồn gốc và giá trị hàng hoá, GHTK bồi thường tối đa 04 lần Cước phí Dịch vụ.

Lưu ý: Phí bảo hiểm phát sinh ngay tại thời điểm Người gửi hoàn thành các bước tạo Đơn Hàng, đây là cơ sở để GHTK thực hiện bảo hiểm cho hàng hóa và không được hoàn lại trong mọi trường hợp. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm GHTK có quyền điều chỉnh phí bảo hiểm.

-          GHTK không chịu trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau:

           Người gửi không có xác nhận việc gửi Hàng hóa vận chuyển;

           Hàng hóa vận chuyển bị hư hại, mất mát do lỗi của Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên của sản phẩm;

           Hàng hóa vận chuyển bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật và GHTK cung cấp được tài liệu xác nhận Hàng hóa vận chuyển đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy;

           Xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

           GHTK không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất mát, hư hỏng nếu Người gửi không khai đúng thông tin và giá trị Hàng hóa vận chuyển. Giá trị hàng hóa bồi thường khi phát sinh tranh chấp được xác định theo giá bán công bố trên trang bán hàng hoặc giá bán công khai của Người gửi;

Lưu ý: Trường hợp Hàng hóa vận chuyển hư hỏng, giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ hư hỏng của hàng hóa. GHTK chịu trách nhiệm bồi thường Hàng hóa vận chuyển bị mất mát hoặc hư hỏng hoàn toàn (không thể sử dụng, không khôi phục) mà việc mất mát, hư hỏng do lỗi hoàn toàn thuộc về GHTK.

 

6.             Quy định về khiếu nại, bồi thường

 

a. Hàng hóa vận chuyển bị mất: Bồi thường theo quy định tại mục A.5 – quy định bảo hiểm hàng hóa vận chuyển của Điều khoản sử dụng này.

b. Hàng hóa vận chuyển bị hao hụt, mất một phần (không thể khôi phục, thay thế, sử dụng): Dựa trên khối lượng/số lượng Hàng hóa vận chuyển Người gửi giao cho GHTK để xác định phần bị mất hoặc hao hụt. GHTK bồi thường cho Người gửi giá trị Đơn Hàng tương đương với phần bị mất hoặc hao hụt (nếu cung cấp đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giá trị, yêu cầu chuyển phát).

c.           Hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển:

-        Trường hợp Hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng do Người gửi đóng gói không đúng quy định đóng gói tại mục A.2 – Quy định đóng gói Hàng hóa vận chuyển của Điều khoản sử dụng này. GHTK không chịu trách nhiệm bồi hoàn.

-        Trường hợp Người nhận phát hiện hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng khi Người nhận mở hàng hoặc tại thời điểm nhận hàng: dựa trên biên bản GHTK lập với Người nhận và thông tin Người gửi có được khi liên hệ với Người nhận, nếu Hàng hóa vận chuyển được chèn bọc cẩn thận và đóng gói thì GHTK có trách nhiệm bồi thường giá trị tương đương phần hư hỏng của sản phẩm, tối đa 100% giá trị Đơn Hàng (căn cứ theo quy định tại mục A.5 – quy định bảo hiểm hàng hóa vận chuyển của Điều khoản sử dụng này).

-        Trường hợp Người gửi phát hiện Hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng khi nhận hoặc mở Hàng hóa vận chuyển được hoàn lại: Người gửi kiểm tra và lập biên bản tại chỗ, nếu Hàng hóa vận chuyển được chèn bọc cẩn thận, đóng gói hoặc Hàng hóa vận chuyển đã bị mở hoặc không đóng gói như khi Người gửi gửi hàng thì GHTK có trách nhiệm bồi thường giá trị tương đương phần hư hỏng của Hàng hóa vận chuyển, tối đa 100% giá trị Đơn Hàng (căn cứ theo quy định tại mục A.5 – quy định bảo hiểm hàng hóa vận chuyển của Điều khoản sử dụng này).

-        Trường hợp Hàng hóa vận chuyển có khiếu nại bị vỡ thì GHTK có quyền mở gói hàng để kiểm tra với sự chứng kiến của Người gửi hoặc Người nhận.

d Giải quyết khiếu nại
d.1 Thời hạn khiếu nại:

- Khi phát sinh trường hợp Hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng khi Người nhận mở hàng hoặc tại thời điểm nhận hàng: 01 (một) ngày làm việc kể từ sau ngày Người gửi nhận được thông báo của GHTK về việc Người nhận từ chối nhận Hàng hóa vận chuyển vì hàng bị hư hỏng.

-        Khi phát sinh trường hợp Người gửi phát hiện Hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng tại thời điểm nhận hoặc mở hàng hoàn: trong ngày làm việc đã giao hoặc trả lại hàng hoàn thành công.

d.2 Thời gian giải quyết khiếu nại:

-        Trong vòng 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại từ Người gửi, GHTK có trách nhiệm trả lời sơ bộ về khiếu nại.

-        Thời gian giải quyết khiếu nại là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ sau ngày Người gửi gửi khiếu nại cho GHTK, trường hợp vụ việc phức tạp hoặc cần thu thập thông tin thì thời gian trên có thể kéo dài thêm thời gian nhưng không quá 01 (một) tháng. Quá thời hạn này mà GHTK không phản hồi thì khiếu nại coi như được chấp thuận, GHTK phải thực hiện bồi thường.

d.3 Tiền bồi hoàn được chuyển cùng phiên đối soát tiếp theo, không chậm hơn 20 (hai mươi) ngày kể từ khi chốt/xác nhận bồi hoàn. Trường hợp GHTK chậm chuyển tiền bồi thường theo thời gian được quy định tại nội dung này, GHTK phải chịu lãi suất chậm trả đối với khoản tiền bồi hoàn đó theo lãi suất của ngân hàng Người gửi mở tài khoản để nhận tiền bồi hoàn hoặc/và Người gửi được quyền khấu trừ tiền bồi hoàn vào khoản tiền Người gửi thanh toán cho Bảo Kim (nếu có và tùy theo quyết định của Ngư A có ).

 

B.            HÃNG VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG NHANH (“GHN”)

 

1.             Quy định về Bưu gửi

 

a.          Quy định đối với Bưu gửi khi gửi phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-        Không thuộc danh mục Bưu gửi bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật và tại website https://ghn.vn/pages/hang-hoa-ghn-khong-nhan-van-chuyen.

-        Bưu gửi không thuộc danh mục Bưu gửi nằm ngoài phạm vi vận chuyển của GHN được quy định tại website https://ghn.vn/pages/hang-hoa-ghn-khong-nhan-van-chuyen.

-        Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định pháp luật khi gửi cho GHN vận chuyển. Người gửi cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến Bưu gửi và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Bưu gửi vận chuyển.

-        Được đóng gói đúng quy cách, tính chất của từng mặt hàng – bao gồm việc gói, bọc, đóng thùng an toàn đáp ứng điều kiện vận chuyển.

b.          GHN được toàn quyền quyết định từ chối cung ứng Dịch Vụ mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

             i.    Khách hàng vi phạm pháp luật vác trường hợp sau: ng ứng Dịch Vụ mà không cần có sự đồng ý của g an toàn đáp ứng điều kiện vận chuyển.g

           ii.    Bưu gửi thuộc danh mục hàng không vận chuyển của GHN, Bưu gửi chưa được đóng gói theo quy định của GHN tại website https://ghn.vn/pages/hang-hoa-ghn-khong-nhan-van-chuyen;

         iii.    Bưu gửi thuộc dạng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô gây mùi, có tính chất dễ bị hư hỏng trong thời gian ngắn hoặc thuộc dạng lỏng, bao gồm nhưng không giới hạn trái cây tươi, sầu riêng, cá khô các loại, các thực phẩm cá/thịt tươi, bánh dễ bị tan chảy,...;

          iv.    Các thông tin bắt buộc trên Đơn hàng không đầy đủ hoặc không rõ ràng;

           v.    Khách hàng vi phạm quy định về thanh toán hoặc số tiền trong tài khoản không đủ để thanh toán cho Cước phí Dịch vụ;

          vi.    Yêu cầu giao nhận Bưu gửi được thực hiện ngoài Phạm vi Cung ứng Dịch vụ hoặc thời gian thực hiện Dịch vụ của GHN;

        vii.    Bưu gửi không được đóng gói cẩn thận, đúng quy cách, tính chất của nội dung của Bưu gửi;

      viii.    Bưu gửi hoặc Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo hoặc bất kỳ hành vi vi phạm quy định pháp luật khác.

-          Khách hàng phối hợp với GHN thực hiện việc kiểm tra nội dung của Bưu gửi.

-          Chịu trách nhiệm trước GHN và trước pháp luật về nội dung Bưu gửi, hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của Bưu gửi và chứng từ kèm theo.

-          Khách hàng cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ của Bưu gửi cho GHN khi gửi Bưu gửi. Trong trường hợp Bưu gửi thuộc danh mục kinh doanh/vận chuyển có điều kiện (bao gồm nhưng không giới hạn thuốc, thực phẩm chức năng…) thì Khách hàng phải cung cấp cho GHN giấy phép lưu hành của Bưu gửi trên thị trường Việt Nam và các giấy phép con liên quan đến việc kinh doanh/vận chuyển Bưu gửi theo quy định của pháp luật.

GHN sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Bưu gửi bị tạm giữ hoặc tịch thu bởi Cơ quan có thẩm quyền do Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp pháp đính kèm hoặc không có đầy đủ giấy phép để được lưu hành trên thị trường Việt Nam theo quy định pháp luật.

-          Bồi thường thiệt hại thực tế cho GHN và bên thứ ba có liên quan khi thiệt hại xảy ra xuất phát trực tiếp từ Khách hàng theo quy định của pháp luật.

c.           Thông tin Bưu gửi: Đơn Hàng có đủ các trường thông tin, gồm: thông tin Bưu gửi (tên hàng hóa, số lượng, khối lượng, kích thước ba (03) chiều (dài-rộng-cao) của Bưu gửi), thông tin Khách hàng và Người nhận (họ tên, số điện thoại di động, địa chỉ).

-          GHN có quyền từ chối nhận đối với những Đơn Hàng không đầy đủ thông tin về Người nhận, Khách hàng, hoặc các thông tin liên quan đến Bưu gửi (nếu có) theo quy định tại Thông tin Bưu gửi nêu trên.

-          Giới hạn kích thước và khối lượng tối đa của GHN được quy định tại website: https://ghn.vn/blogs/faq/cach-tinh-khoi-luong-don-hang-cua-ghn. Khối lượng quy đổi của Bưu gửi dựa trên kích thước 03 (ba) chiều được quy định dưới đây. Trường hợp có sự chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối lượng quy đổi thì GHN sẽ áp dụng tính cước đối với khối lượng cao hơn.

Khối lượng quy đổi tính theo theo công thức:

Khối lượng quy đổi (kg) =

Dài (cm) x rộng (cm) x cao (cm)

5.000

           Trường hợp có sự chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối lượng quy đổi thì GHN sẽ áp dụng tính cước đối với khối lượng cao hơn (“Khối lượng tính cước”).

           Trường hợp Khối lượng tính cước bị lẻ số kg thì số kg lẻ (sau đây tạm gọi là số “X”) sẽ được làm tròn lên như sau:

     X kg < 0,5: sẽ được làm tròn là 0,5 kg.

     X kg > 0,5 kg: sẽ được làm tròn là 1 kg.

 

2.             Quy định về đóng gói Bưu gửi

 

Quy chuẩn đóng gói Bưu gửi được thực hiện đúng và đủ theo nội dung được quy định tại website: https://ghn.vn/pages/quy-trinh-gui-hang

 

3.             Quy trình nhận Bưu gửi

 

-        Địa điểm nhận Bưu gửi: Thực hiện theo thông tin của Khách hàng được hiển thị tại Đơn Hàng nhưng không nằm ngoài Phạm vi Cung ứng Dịch vụ của GHN. GHN thực hiện mọi thủ tục liên quan đến quá trình cung ứng Dịch Vụ, đảm bảo Bưu gửi đến đúng địa chỉ, đúng Người nhận trong Phạm vi Cung ứng Dịch vụ.

-        Nhận Bưu gửi: GHN nhận, kiểm tra tình trạng đóng gói bên ngoài của Bưu gửi và chứng từ đính kèm có chứng nhận của Người gửi (nếu có). Khách hàng và GHN ký xác nhận vào danh sách các Đơn Hàng Khách hàng đã chuyển giao cho GHN do Người gửi chuẩn bị trước và được giữ bởi GHN và Khách hàng.

-        Trong trường hợp Khách àng có yêu cầu tại Đơn Hàng, GHN sẽ đồng kiểm Bưu gửi với Khách hàng. Tuy nhiên, GHN chỉ đồng kiểm về số lượng đơn vị sản phẩm trong mỗi Đơn Hàng mà không đồng kiểm về tình trạng bên ngoài cũng như chất lượng sản phẩm.

 

4.           Quy trình Giao Bưu gửi:

 

-        Giao Bưu gửi đến Người nhận: Nhân viên GHN có trách nhiệm hướng dẫn Người nhận kiểm tra tình trạng bên ngoài của Bưu gửi và giám sát đến khi Người nhận đồng ý ký nhận Bưu gửi.

-        Nguyên tắc giao Bưu gửi đến tay Người nhận:

           GHN giao Bưu gửi theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện” cho Người nhận như tình trạng khi nhận từ Người gửi. Để tránh hiểu lầm, GHN sẽ không hỗ trợ cho Người nhận mở Bưu gửi để kiểm tra/ xem nội dung bên trong.

           Trong trường hợp Người gửi có yêu cầu tại Đơn hàng hoặc Phiếu gửi, GHN sẽ đồng ý cho Người nhận kiểm tra hàng/xem hàng.

-        Đối với Bưu gửi cho xem hàng trước khi nhận mà Người nhận không nhận Bưu gửi sau khi đã kiểm tra/xem nội dung bên trong vì bất kỳ lý do gì, thì GHN sẽ hoàn trả Bưu gửi cho Khách hàng nội dung Bưu gửi như tình trạng Người nhận kiểm tra. Trong mọi trường hợp, GHN không chịu trách nhiệm bồi thường nếu Khác hàng thông báo về việc có sự khác biệt giữa nội dung Bưu gửi khi bàn giao cho GHN và khi nhận về, trừ trường hợp Khách hàng hoặc Người gửi chứng minh được bao bì/tình trạng đóng gói bên ngoài Bưu gửi không giống tại thời điểm bàn giao cho GHN và khi Người nhận kiểm tra.

 

5.           Quy định giao lại, hoàn trả Bưu gửi và khai giá Hàng hóa

 

a.          Khai giá Hàng Hóa

Cước phí

Giá trị đơn hàng

Miễn phí

0 – 3.000.000 VND

0,5% giá trị hàng hóa

Trên 3.000.000 VND

 

Lưu ý:

-          Bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT.

-          Phí khai giá hàng hóa nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho Khách hàng khi xảy ra thiệt hại, hư hỏng, mất mát. Về quy trình bồi thường, Khách hàng tham khảo chi tiết tại mục “Chính sách bồi thường” được quy định tại mục B.6 – Quy trình khiếu nại và bồi thường của Điều khoản sử dụng này.

-          Phí khai giá hàng hóa áp dụng bắt buộc đối với Đơn Hàng.

-          Giá trị Hàng hóa được khai tối đa là 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng).

b.       Giao lại lần 3

GHN hỗ trợ giao lại miễn phí trong trường hợp Đơn Hàng chưa chuyển sang trạng thái “Chờ trả hàng”, GHN hỗ trợ giao lại miễn phí đến địa chỉ Người nhận mỗi ngày tối thiểu 1 lần, tối đa 3 lần trong trường hợp giao không thành công.

c.        Yêu cầu giao lại

-        Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi Đơn Hàng được chuyển sang trạng thái “Chờ trả hàng”, Khách hàng có thể yêu cầu giao lại Đơn Hàng như là một Đơn Hàng mới, với thời gian mặc định là Gói 01 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.

-        Phí giao lại: 10.000 VNĐ/Đơn hàng (Chưa bao gồm 10 % VAT)

-        Số lần yêu cầu giao lại tối đa: 01 lần/Đơn Hàng.

-        Trường hợp quá 24 (hai mươi bốn) giờ mà GHN không nhận được yêu cầu giao lại, Đơn Hàng sẽ được tự động chuyển trạng thái “Trả hàng”. Thời gian trả hàng được quy định tại mục d dưới đây.

-        Đơn hàng yêu cầu giao lại mang đầy đủ quy trình của một đơn hàng bình thường.

d.       Trả hàng

Trong trường hợp giao hàng không thành công, Bưu gửi của Khách hàng sẽ được GHN chuyển trả về lại địa chỉ đã lấy hàng. Lý do trả hàng của mỗi Đơn Hàng sẽ được ghi chú cụ thể trên hệ thống https://5sao.ghn.vn.

Khu vực trả hàng

Cước phí

Thời gian

Nội tỉnh/ thành phố

Miễn Phí

3 - 5 ngày

Ngoại tỉnh

Miễn Phí

3 - 10 ngày

 

Lưu ý: Thời gian trả hàng được tính kể từ thời điểm Đơn Hàng được chuyển sang trạng thái “Trả hàng”.

6.           Quy trình Khiếu nại và bồi thường thiệt hại

 

6.1. Quy trình xử lý khiếu nại: được thực hiện đúng và đủ theo quy định chi tiết tại website https://ghn.vn/pages/quy-dinh-ve-khieu-nai-cua-ghn.

6.2. Trên cơ sở phạm vi và quyền hạn của mình, GHN cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho Bưu gửi như sau:

a.       Giá trị Bưu gửi

-        Giá trị Bưu gửi được xác định theo quy định tại nội dung này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của GHN theo quy định.

-        Giá trị Bưu gửi được xác định là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Khách hàng cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”)(*), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Người gửi đã khai trên Đơn hàng.

Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:

       Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc

       Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc

       Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

b.       Bồi thường bởi GHN

b.1    Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng

GHN sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch Vụ gây ra do lỗi của GHN. Trách nhiệm của GHN chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

         i.        Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác:

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường GHN sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

       ii.        Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi[1]:

ii.1 Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc:

 

STT

Tình trạng Đơn Hàng

Giá trị hàng hóa

Khai giá

Hóa đơn VAT

< 1 triệu

Từ 1 triệu đến < 3 triệu

Từ 3 triệu trở lên

1

Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 3.000.000 VND (Ba triệu đồng)

Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)

2

Không

Đền 75% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

Đền 75% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 3.000.000 VND (Ba triệu đồng)

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

3

Không

Đền 100% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

4

Không

Không

Đền 75% cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi – tối đa không quá 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

 

ii.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Giá trị đền bù cho Bưu gửi bị hư hỏng được xác định như sau: Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Mức bồi thường tại Bảng 1 dưới đây (*) x (nhân với) Tỷ lệ bồi thường (quy định trong Bảng 2 về giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng dưới đây) (**)

 

     Bảng 1 – Mức bồi thường:

 

STT

Tình trạng Đơn Hàng

Mức bồi thường

Khai giá

Hóa đơn VAT

Giá trị hàng hóa

< 1 triệu

Giá trị hàng hóa

Từ 1 triệu đến < 3 triệu

Giá trị hàng hóa

Từ 3 triệu trở lên

1

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị hóa đơn, (ii) 100% COD, hoặc (iii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị hóa đơn, (ii) 100% COD, hoặc (iii) 3.000.000 VND (Ba triệu đồng)

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)

2

Không

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 3.000.000 VND (Ba triệu đồng)

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

3

Không

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị hóa đơn, (ii) 100% COD, hoặc (iii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

4

Không

Không

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, cơ sở đền bù là (i) 100% giá trị cơ sở xác minh, hoặc (ii) 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ

 

     Bảng 2 – Bảng Tỷ lệ bồi thường:

 

Loại bể vỡ, suy suyển hoặc hư hao

Tỷ lệ bồi thường

1.     Bể vỡ phụ kiện/gói bọc bao gồm:

a.     Thùng hàng của Nhà sản xuất (đối với hàng hóa điện tử)

10%

b.     Mất phụ kiện đơn lẻ là hàng hóa bán độc lập

Bồi thường phụ kiện bị mất bằng hiện vật hoặc bồi thường tối đa 100% giá trị phụ kiện

c.     Mất phụ kiện là một phần cấu thành của sản phẩm (không có khả năng thay thế)

100% giá trị sản phẩm.

2.     Dấu hiệu đã qua sử dụng

20%

3.     Bể vỡ hư hại

a.     Bể vỡ hư hại phần ngoại quan của sản phẩm không ảnh hưởng đến công năng sản phẩm

30%

b.     Bể vỡ hư hại ảnh hưởng đến công năng sản phẩm

100%

 

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Mức độ hư hỏng của Bưu gửi và Giá trị Bưu gửi sẽ do GHN có toàn quyền xác minh và quyết định; và (ii) trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng trên 50% thì GHN sẽ được quyền sở hữu hàng hóa trong Bưu gửi đó. Khách hàng cam kết sẽ ký kết các tài liệu cần thiết cho mục đích chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa đó.

ii.3 Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

         Trường hợpxảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi, Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường =

Khoản tiền bồi thường được xác định theo Mục 6.2(b.1(ii.1))

x (nhân với) số lượng sản phẩm bị mất

Tổng số sản phẩm trong Đơn Hàng

(i)          Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường được xác đinh theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường mất hàng nêu tại mục 6.2(b.1(ii.3) x (nhân với) mức bồi thường theo Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng (tại mục 6.2 (b.1(ii.2))

b.2 Trường hợp chậm trễ giao phát Bưu gửi

Không xử lý

Nếu GHN giữ (mà không thực hiện giao phát cho Người nhận) Bưu gửi quá 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày Bưu gửi được GHN nhận từ Người gửi hoặc không phát trả Bưu gửi cho Khách hàng hoặc thông báo cho Khách hàng lên nhận lại Bưu gửi trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày giao phát không thành công, thì GHN sẽ bồi thường theo như chính sách mất hàng được quy định tại mục 6.2(b.1(ii.1)). Quy định tại mục b.2 này không áp dụng cho trường hợp GHN và Người gửi đang có tranh chấp về Đơn Hàng hoặc GHN trả Bưu gửi nhưng Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi từ 03 (ba) lần trở lên.

b.3 Bồi thường đối với Bưu gửi hoàn trả không thành công

Đối với Bưu gửi giao không thành công nhưng khi hoàn trả lại cho Khách hàng không thành công mà bị thất thoát, hư hỏng: Đền bù 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng đối với Đơn Hàng đó.

Hoàn trả Bưu gửi không thành công: được hiểu GHN là đã liên hệ Khách hàng để hoàn trả hàng nhưng không thể liên hệ được, hoặc đã liên hệ được nhưng Khách hàng không đến nhận lại hàng theo thỏa thuận hoặc thông báo của GHN.

b.4 Các lưu ý và quy định khác về trách nhiệm bồi thường của GHN

           GHN sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho GHN một thư ủy quyền hợp lệ được GHN chấp nhận.

           Đối với Bưu gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi GHN nhận Bưu gửi. Khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường, và GHN sẽ không có trách nhiệm bồi thường, nếu phiếu có giá trị quy đổi bị mất hay hư hỏng không đạt điều kiện này.

           Trong mọi trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng xảy ra cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường sẽ không thấp hơn 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

           Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Khách hàng từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm Bưu gửi với GHN thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường GHN phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

           Trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi mà Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn chứng minh Giá trị Bưu gửi theo quy định tại mục B (6.2) của Điều khoản sử dụng này thì khoản tiền bồi thường GHN phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

           Khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho GHN.

           Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại GHN liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của GHN như nêu tại mục B (6.2 (b) của Điều khoản sử dụng này.

c.    Bồi thường bởi Khách hàng

Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho GHN và cổ đông, giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của GHN (các “Bên được bồi thường của GHN”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của Cơ quan có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi GHN và các Bên được bồi thường của GHN, là hậu quả của hoặc phát sinh trực tiếp từ:

           Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện phát sinh từ Bưu gửi đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu gửi không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của GHN, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người nhận không đúng hoặc thiếu sót; hoặc

           Bưu gửi thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định tại mục B.1 của Điều khoản sử dụng này; hoặc

           Khách hàng vi phạm quy định pháp luật.

 

7.           Thời hạn đền bù

 

-        Sau khi các Bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại mục B (6.2) của Điều khoản sử dụng này, Bên bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho Bên còn lại.

-        Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

 

C.            QUY ĐỊNH CỦA HÃNG VẬN CHUYỂN AHAMOVE

 

1.    Quy định về Hàng hóa giao nhận

 

a.          Hàng hóa giao nhận phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

-        Không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, vận chuyển theo quy định của pháp luật và hàng hóa nằm ngoại phạm vi vận chuyển của Ahamove được quy định chi tiết tại nội dung “Quy định liên quan đền hàng hóa giao nhận” tại link website https://ahamove.com/pages/policy/

-        Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định pháp luật. Người gửi cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến Hàng hoá giao nhậnvà chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Hàng hóa vận chuyển.

-        Được đóng gói đúng quy cách, tính chất của từng mặt hàng.

b.       Ahamove được quyền quyết định từ chối cung ứng Dịch Vụ khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

-        Hàng hóa giao nhận gửi vi phạm pháp luật về Hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển, Hàng hóa thuộc danh mục hàng không vận chuyển của AhaMove, Hàng hóa giao nhận chưa được đóng gói đầy đủ, Hàng hóa không có hóa đơn – chứng từ kèm theo khi gửi;

-        Hàng hóa giao nhận được gửi có tính chất dễ bị hư hỏng trong thời gian ngắn (như bánh dễ bị tan chảy hoặc nước đã chế biến dễ bị giảm chất lượng để ở nhiệt độ bình thường...);

-        Người gửi vi phạm quy định về thanh toán Cước phí Dịch vụ; hoặc số tiền trong tài khoản không đủ để sử dụng Dịch vụ;

-        Yêu cầu giao nhận Hàng hóa được thực hiện ngoài phạm vi hoặc thời gian thực hiện Dịch Vụ của Ahamove;

-        Số lượng tài xế thực hiện Dịch vụ không đủ cung ứng trong một thời điểm nào đó;

-        Xảy ra trường hợp Người nhận khiếu nại về chất lượng Hàng hóa giao nhận; hoặc

-        Hàng hóa giao nhận có dấu hiệu lừa đảo.

         i.        Khách hàng phối hợp với AhaMove trong việc thực hiện kiểm tra Hàng hóa giao nhận tại thời điểm nhận khi AhaMove có yêu cầu.

       ii.        Chịu trách nhiệm đóng gói Hàng hóa giao nhận và đính kèm chứng từ liên quan trước khi bàn giao cho AhaMove. AhaMove sẽ được miễn trừ trách nhiệm đền bù trong trường hợp Hàng hóa giao nhận bị hư hỏng do việc bao gói, đóng gói không cẩn thận, không đúng quy cách từ Khách hàng hoặc trong trường hợp Hàng hóa giao nhận không có hóa đơn, chứng từ;

      iii.        Bằng chi phí của mình, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến (i) tranh chấp về nguồn gốc Hàng hóa giao nhận với bên thứ ba bất kỳ; hoặc (ii) khiếu nại của người nhận về việc Hàng hóa giao nhận không đúng yêu cầu. Đồng thời, Người gửi sẽ bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra cho AhaMove và bên thứ 3 có liên quan khi thiệt hại xảy ra trực tiếp từ nguồn gốc của Hàng hóa giao nhận theo quy định của pháp luật.

c.        Phương Tiện Vận Chuyển và Giới hạn kích thước Hàng hóa giao nhận, khối lượng chuyến đi (áp dụng cho mỗi Đơn Hàng) được quy định cụ thể như sau:
Ahamove cung cấp Dịch vụ vận chuyển, chuyển phát hàng hóa giao nhận đường bộ bằng xe máy, xe ba bánh và xe tải các loại.

-        Đối với phương thức vận tải bằng xe máy:

       Trọng lượng: tối đa 30 kg và Kích thước 3 chiều: tối đa 50 x 40 x 50 (cm)

       Trọng lượng và kích thước ba chiều tối đa có thể được thay đổi phụ thuộc vào quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

-        Đối với phương thức vận tải bằng xe tải hoặc xe ba bánh: Tùy thuộc vào giới hạn trọng lượng và kích thước của từng phương tiện vận chuyển do Khách hàng lựa chọn khi tạo Đơn Hàng.

 

2.           Quy định về đóng gói Hàng hóa giao nhận

 

Quy định đóng gói được AhaMove đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho Hàng hóa giao nhận trong quá trình vận chuyển từ Khách hàng tới Người nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ Hàng hóa giao nhận, giảm tình trạng va quệt, xô lệch, hư hỏng hàng… trong quá trình vận chuyển. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói Hàng hóa giao nhận dùng làm căn cứ quy chiếu trách nhiệm cho các bên liên quan. Khách hàng sẽ thực hiện đóng gói Hàng hóa giao nhận được quy định chi tiết tại mục a dưới đây. Để tránh nhầm lẫn, tài xế của AhaMove sẽ kiểm tra trước Hàng hóa giao nhận đóng gói và ký xác nhận Khách hàng đã thực hiện đóng gói hàng hóa phù hợp và đồng ý vận chuyển Hàng hóa giao nhận. Trong trường hợp Hàng hóa giao nhận không đóng gói phù hợp theo định, tài xế của AhaMove có quyền từ chối việc nhận giao hàng theo định.

  1. Quy định về đóng gói Hàng hóa giao nhận chung

-      Tất cả Hàng hóa giao nhận đều phải đóng gói sẵn sàng trước khi vận chuyển, còn “nguyên đai, nguyên kiện” được niêm phong bởi Khách hàng. AhaMove chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển Hàng hóa giao nhận theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện”, và không chịu trách nhiệm với nội dung hàng hóa bên trong nếu sản phẩm được giao tới tay Người nhận đã có sự đồng kiểm ngoại quan giữa tài xế và người nhận, hoặc hàng hoàn về tay Người gửi trong tình trạng nguyên vẹn và bao bì không bị rách/vỡ/ướt/móp méo.

        Hàng hóa giao nhận “nguyên đai, nguyên kiện” là tình trạng Hàng hóa giao nhận còn nguyên vẹn, bao bì không bị rách/vỡ/ướt/móp méo ngay tại thời điểm tài xế và người gửi/người nhận đồng kiểm hàng.

        AhaMove nhận vận chuyển Hàng hóa giao nhận có khối lượng tối đa: Trọng lượng tối đa của hàng hóa sẽ tùy vào dịch vụ khách hàng lựa chọn sử dụng: Đối với dịch vụ Xe Máy Siêu tốc, Siêu rẻ: Kích thước hàng hóa 3 chiều không vượt quá 50 x 40 x 50(cm), trọng lượng mỗi chuyến đi không quá 30 kg.

Lưu ý: Nếu sản phẩm nhỏ hơn 6 x 3 x 8(cm) (tương ứng: dài x rộng x cao), vui lòng cho sản phẩm vào phong bì hoặc túi zip để tránh bị rơi, thất lạc trong quá trình vận chuyển.

-      Hàng hóa giao nhận đóng gói cần chịu được các tác động lực trong quá trình vận chuyển (sốc, xô lệch…) và các tác động tự nhiên trong điều kiện môi trường bình thường (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm).

-      Với các mặt hàng dễ bị bẩn, ướt, cần đặt vào túi nylon trước khi vận chuyển.

-      Các bộ phận nhỏ hoặc các sản phẩm dạng hạt có thể bị đổ ra cần được đóng gói kỹ trong túi nylon.

-      Đối với các Hàng hóa giao nhận có hình dạng đặc biệt hoặc khác thường, tối thiểu phải bao gói kỹ bằng giấy hoặc bọc nhiều lớp túi nylon cho tất cả các cạnh sắc nhọn hoặc lồi ra, đảm bảo không gãy khi chịu tác động.

-      Các Hàng hóa giao nhận đặc biệt như chất lỏng, hàng dễ vỡ, hàng dễ móp méo, dễ nóng chảy… phải được đóng gói để đáp ứng được với điều kiện vận chuyển. Những loại hàng hóa này phải có cảnh báo đặc biệt ở ngoài gói hàng.

  1. Quy định đóng gói chi tiết một số Hàng hóa giao nhận chung đặc biệt

-      Thực phẩm khô:

        Các mặt hàng thực phẩm khô cần được đóng gói bằng nhiều lớp nilon và có cố định miệng túi bằng băng dính, kín để không ảnh hưởng chất lượng thực phẩm sau quá trình vận chuyển.

        Bao bặt hàng thực phẩm khô cần được đóng gói bằng nhiều lớp nilon và có cố định miệng túi bằng băng

-      Thực phẩm tươi: Mặt hàng thực phẩm tươi sống cần được bảo quản để đảm bảo chất lượng. Đối với các mặt hàng cần bảo quản lạnh như thủy/hải sản/thịt … cần được đóng gói kỹ bằng túi ni lông trong suốt, nhìn thấy rõ ràng hàng hóa bên trong để tài xế vận chuyển có thể kiểm tra trước khi giao hàng, đảm bảo hàng không bị hỏng, giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển.

-      Đồ ăn nhanh, đồ uống: Các mặt hàng đồ ăn nhanh, chế biến sẵn cần đóng gói bằng nhiều lớp nilon có thể chống tràn và đổ ra ngoài trong quá trình vận chuyển. Quấn kỹ để tránh phát ra mùi thu hút động vật/côn trùng làm giảm chất lượng sản phẩm.

-      Hoa: Với hoa tươi phải quấn giấy và nilon bọc bên ngoài hoa, cuốn hoặc cố định chắc bằng dây/băng keo. Đảm bảo không bị giảm chất lượng, chịu được ở các điều kiện thời tiết bình thường khi vận chuyển.

AhaMove không chịu trách nhiệm trong các trường hợp vận chuyển hoa tươi dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao, mưa lớn, .... gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng.

-      Bánh kem:

        Các loại bánh kem, bánh gato luôn được xếp vào loại mặt hàng đặc biệt, cần nhận được sự quan tâm, lưu ý cẩn thận khi giao – nhận. Khi đóng gói cần đảm bảo như sau:

        Đóng gói bằng hộp có chất liệu cứng cáp, chắc chắn (như bìa carton/bìa giấy cứng), vừa với kích thước đế lót bánh, kín và khít 6 mặt để đảm bảo không xê dịch và chịu được áp lực khi vận chuyển.

-      Hóa mỹ phẩm:

        Hàng mỹ phẩm dạng chai lọ phải được bịt kín và dán kín nắp sản phẩm, đặc biệt phần nắp của các chai + chai dạng mỏ vịt cần dán băng dính kỹ phần nắp hoặc cuộn để thành 1 khối có kích thước tương đồng với thân chai cố định đảm bảo chất lỏng không bị chảy ra ngoài (kể cả khi dốc ngược chai lọ).

        Bên ngoài sản phẩm được bọc kín được cuốn bao ni lông nhiều lớp (lưu ý với những chai mỹ phẩm dạng serum đựng bằng thủy tinh cần quấn chặt và kỹ hơn) cố định bằng băng dính.

-      Đồ thủy tinh, gốm sứ, hàng dễ vỡ: Các sản phẩm bằng chất liệu: nhựa mỏng, thủy tinh, pha lê, sành, sứ, gốm, đất nung, thạch cao, sản phẩm chứa chất lỏng bên trong, v.v… cần được đóng gói kỹ bằng nhiều lớp giấy báo và bao ni lông, đảm bảo hàng hóa chịu được áp lực khi vận chuyển, tránh gây hỏng, vỡ.

-      Đồ công nghệ đồ điện tử, điện lạnh:

        Với đặc thù dễ hư hại nếu gặp môi trường có độ ẩm cao, trong quá trình nâng đỡ, di chuyển. Các mặt hàng điện tử cần phải được bọc kỹ bằng các loại vật liệu chống va đập và chống ẩm (giấy bọt khí, mút mềm, mút xốp, nilon…), chèn lót xung quanh để không bị xê dịch khi vận chuyển.

        Sản phẩm không có hộp của NSX: sử dụng bao ni lông hoặc giấy bọc quanh ít nhất 02 lớp, dùng băng dính cố định chặt các góc.

        Sản phẩm được đóng trong hộp của NSX: Người gửi cần ốp xốp các mặt của sản phẩm (theo “Quy định ốp xốp” bên dưới); đồng thời có thêm tem ghi chú “hàng dễ vỡ”.

        Quy định ốp xốp với đơn hàng:

        Ốp xốp vào 02 mặt có diện tích lớn nhất sau đó quấn giấy bọt khí bên ngoài; đồng thời có thêm tem ghi chú “hàng dễ vỡ”.

        Sản phẩm có 04 mặt tiếp xúc bằng nhau, cần ốp xốp ở cả 04 mặt, trừ 02 mặt bé hơn sau đó quấn giấy bọt khí bên ngoài; đồng thời có thêm tem ghi chú “hàng dễ vỡ”.

        Sản phẩm có 06 mặt tiếp xúc bằng nhau, cần ốp xốp ở tất cả các mặt sau đó quấn giấy bọt khí bên ngoài; đồng thời có thêm tem ghi chú “hàng dễ vỡ”.

        Xốp được yêu cầu độ dày là 2.5cm.

-      Sách & Văn phòng phẩm: Với hàng hoá dạng mảnh như tranh vẽ, bản đồ, sách, báo, tạp chí, catalog, tài liệu … và những đồ dễ rách nát cần được bảo vệ và bọc kín sản phẩm bởi 2 lớp nylon chống ướt hoặc màng co.

-      Chất lỏng (dầu ăn, nước giặt/xả, dầu gội…): Mỗi sản phẩm cần được bịt kín miệng chai với băng dính/nilon/màng bọc thực phẩm, sau đó quấn bao ni lông chống sốc 02 lớp xung quanh sản phẩm.

-      Quần áo, giày túi, bỉm tã:

        Trong trường hợp còn hộp/bao bì của nhà sản xuất, chỉ cần bao bọc bên ngoài bằng túi nylon thường.

        Nếu không có hộp/bao bì của nhà sản xuất, cần bọc thêm từ 1 đến 2 lớp nylon thường và bọc kín hàng.

        Các mặt hàng quần áo, giày dép cần được gấp gọn trước khi đóng gói, được gói từ 1 đến 2 lớp nylon để tránh rủi ro khi điều kiện thời tiết khách quan xảy ra gây ảnh hưởng đến hàng hóa.

        Trong trưàng quần áo, giày dép cần được gấp gọn trước khi đóng gói, được gói từ 1 đến 2 lớp nylon để tránh rủi ro khi điều kiện thời tiết khách quan xảy ra gây ảnh hưởng

-      Đồ gia dụng lớn:

        Hàng gia dụng (nhựa cứng)

        Sử dụng giấy bọc kín mọi góc cạnh sản phẩm từ 3-4 lớp và cố định toàn phần bằng băng dính.

        Sản phẩm sau đó cần được đóng gói kỹ bằng bao ni lông để tránh va đập trong quá trình vận chuyển.

        Dán tem ghi chú hàng dễ vỡ bên ngoài hộp hàng.

        Hàng gia dụng (trừ hàng nhựa cứng, điện gia dụng): chảo, nồi kim loại…

          Sản phẩm không có hộp của NSX: Người gửi cần gói kín sản phẩm, sử dụng giấy hoặc bao ni lông bọc quanh sản phẩm ít nhất 02 lớp, dùng băng dính cố định toàn phần.

          Sản phẩm có hộp của NSX: Quấn chặt ít nhất 02 lớp nilon/ giấy toàn bộ hộp hàng, sau đó cố định giấy bằng băng keo bên ngoài.

          Với mặt hàng “chảo” không có hộp của NSX (sản phẩm có hình dạng dị thường):

          Quấn giấy hoặc bao ni lông 3 lớp toàn bộ chảo (cả lòng chảo và tay cầm), cố định giấy bằng băng keo.

-      Hộp thiếc, hộp giấy cứng (sữa bột, sơn….): Trường hợp cần bảo quản cả hộp sản phẩm các sản phẩm này cần được bọc từ 2 lớp giấy hoặc bao ni lông có cố định bằng băng dính để chống móp/méo khi vận chuyển. Sản phẩm sau đó được bao túi nylon bên ngoài.

 

3.       Cách thức yêu cầu Dịch vụ

 
a.       Khách hàng có quyền

-      Thực hiện yêu cầu sử dụng Dịch Vụ thông qua tạo Đơn Hàng tại Phần mềm vận chuyển.

-      Thực hiện yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển khi thực sự phát sinh nhu cầu giao hàng.

-      Các yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể diễn ra liên tục.

-      Sau một khoảng thời gian kể từ thời điểm đơn hàng được xác nhận tạo thành công trên Hệ thống AhaMove, nếu không có tài xế chấp nhận thực hiện Đơn Hàng, hệ thống sẽ tự động “HỦY”, nếu vẫn còn nhu cầu vận chuyển Người gửi cần tạo lại Đơn Hàng. Khoảng thời gian sẽ thay đổi tùy theo từng Dịch Vụ.

-      Các Đơn Hàng cần quay lại điểm xuất phát vì các lý do: Sử dụng dụng cụ đặc biệt của Khách hàng (thùng xốp, thùng cách nhiệt,…) hoặc quay lại để đưa lại chứng từ, hàng hóa, Khách hàng vui lòng đặt thêm điểm giao để quay lại hoặc chọn dịch vụ thêm đặc biệt Quay lại điểm lấy Hàng hóa (sẵn có tùy theo từng dịch vụ).

b.       Khách hàng có nghĩa vụ

-      Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến Hàng hóa giao nhận cần được vận chuyển và số tiền thu hộ theo yêu cầu trên hệ thống AhaMove. Các yêu cầu nằm trong khả năng cung ứng Dịch Vụ của AhaMove.

-      Nhập số điện thoại của Người nhận hàng là bắt buộc để có thể tạo Đơn Hàng.

-      Chọn đầy đủ các tùy chọn thêm như Quay lại điểm lấy hàng, Giao hàng tận tay… nếu có nhu cầu. Trường hợp Bảo Kim khởi tạo Đơn Hàng có nhu cầu sử dụng các tùy chọn thêm này nhưng không tích chọn trước cần hủy và tạo lại Đơn Hàng mới có chọn đầy đủ các tùy chọn thêm đó. Các nhu cầu phát sinh sau khi tài xế đã lấy hàng đi giao, Khác hàng sẽ tự thỏa thuận với tài xế, tuy nhiên trong trường hợp không thống nhất được thỏa thuận, tài xế có quyền từ chối, bấm thất bại Đơn Hàng chọn lí do phát sinh từ Khách hàng và quay lại trả Hàng hóa giao nhận.

-      Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin Hàng hóa giao nhận dưới dạng văn bản, kiện, gói; tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông đối với Hàng hóa giao nhận dưới dạng văn bản, kiện, gói.

-      Với dịch vụ Siêu tốc (1h) và Siêu tốc đồ ăn (30 Phút): Yêu cầu tài xế ứng trước đầy đủ số tiền thu hộ ghi trong ứng dụng (COD) trước khi bàn giao Hàng hóa giao nhận cho tài xế.

-      Thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng và các khoản phụ phí phát sinh được hiển thị tại Đơn hàng bao gồm nhưng không giới hạn phí gửi xe giao hàng lên lầu, phí vào bến bãi, phí cầu phà, phí qua các cổng có thu phí….

 

4.           Quy định về lấy Hàng hóa giao nhận

a.       Khách hàng có quyền

-        Biết thông tin về hình ảnh, họ tên, biển số xe, số điện thoại của tài xế chấp nhận yêu cầu vận chuyển từ lúc yêu cầu vận chuyển được tài xế chấp nhận cho đến khi Đơn Hàng được tài xế xác nhận hoàn thành.

-        Theo dõi lộ trình thực hiện Đơn Hàng của tài xế AhaMoveAhamove trên thực tế, các thao tác xác nhận trên hệ thống và báo cáo các vấn đề phát sinh có liên quan hoặc tính không trung thực của tài xế AhaMoveAhamove trong quá trình thực hiện Đơn Hàng.

-        Được AhaMove bồi thường thiệt hại về lỗi của tài xế AhaMove phát sinh khi giao Hàng hóa giao nhận.

-        Yêu cầu tài xế ứng trước đúng số tiền thu hộ trong trường hợp Đơn Hàng có yêu cầu tiền thu hộ, trường hợp tài xế không đủ tiền ứng Người gửi có quyền “HỦY” Đơn Hàng. Khi đó Đơn Hàng hủy sẽ được tính vào tỷ lệ hủy đơn của tài xế.

b.       Khách hàng có trách nhiệm

-        Chỉ bàn giao Hàng hóa giao nhận cho tài xế chấp nhận yêu cầu trên ứng dụng (AhaMove có quyền từ chối mọi vấn đề phát sinh do việc Bảo Kim bàn giao Hàng hóa giao nhận nhầm người).

-        Xác nhận với tài xế AhaMove về tính chính xác của các thông tin có liên quan và tình trạng sẵn sàng của Đơn hàng khi tài xế AhaMove tiến hành liên hệ với Bảo Kim sau khi chấp nhận Đơn hàng trên hệ thống.

-        Xác nhận với Người nhận về quá trình giao Hàng hóa giao nhận, địa điểm, phương thức thanh toán, số tiền thu hộ, phí vận chuyển Đơn Hàng, tình trạng Hàng hóa giao nhận và thời gian nhận hàng thuộc khung thời gian mà AhaMove đã cam kết tương ứng với từng loại dịch vụ vận chuyển.

-        Đóng gói Hàng hóa giao nhận cẩn thận, đảm bảo tính an toàn và nguyên đai nguyên kiện của Hàng hóa giao nhận. Trường hợp Hàng hóa giao nhận không nguyên đai nguyên kiện, kích thước vượt quá quy định tiêu chuẩn tài xế AhaMove có quyền từ chối phục vụ.

-        Chỉ dẫn bốc xếp, bảo quản cho tài xế đối với các loại Hàng hóa giao nhận dễ hư hỏng, các loại Hàng hóa giao nhận có yêu cầu về thời gian bảo quản. Bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa như bánh kem, đồ uống, hàng dễ vỡ, hàng đông lạnh,…

-        Cho phép tài xế kiểm tra ngoại quan Hàng hóa giao nhận, thông báo rõ số lượng, chủng loại Hàng hóa giao nhận trước khi tài xế tiến hành lấy Hàng hóa giao nhận đi giao.

-        Bàn giao Hàng hóa giao nhận cần được vận chuyển cho tài xế AhaMove trong tối đa 10 phút kể từ thời điểm tài xế đến nơi nhận Hàng hóa giao nhận.

 

5.           Quy định về Xác nhận giao hàng Thành công/Thất bại

 

a.       Khách hàng có quyền

-      Yêu cầu tài xế đảm bảo sự an toàn, tình trạng nguyên đai, nguyên kiện, không bị tổn hại trong quá trình vận chuyển Hàng hóa giao nhận.

-      Yêu cầu tài xế liên hệ với Người nhận Hàng hóa khi đến địa điểm giao hàng và tuân thủ thời gian chờ giao cho phép trong vòng tối đa 15 phút.

-      Từ chối thanh toán cước phí dịch vụ trong trường hợp tài xế AhaMove không đảm bảo giao Hàng hóa giao nhận theo đúng yêu cầu của Người gửi về tình trạng Hàng hóa giao nhận hoặc thời gian giao Hàng hóa giao nhận theo thông tin được hiển thị trong Đơn hàng hoặc theo quy định của AhaMove tương ứng với từng dịch vụ đang áp dụng tại thời điểm thực hiện Đơn hàng (nếu Đơn hàng không hiển thị thông tin về thời gian giao Hàng hóa giao nhận).

-      Báo cáo lên hin được hiển thị trong Đơn hàng hoặc theo quy định của AhaMove tương ứng với từng dịch vụ đang áp dụng tại thời đHàng hóa giao nh l.

b.       Khách hàng có quyền

-      Hỗ trợ tài xế AhaMove trong trường hợp không liên hệ được với Người nhận hoặc Người nhận từ chối nhận Hàng hóa giao nhận.

-      Thông báo với người nhận tiền cước vận chuyển hoặc tiền thu hộ cần thanh toán cho tài xế (nếu có).

-      Thông báo yêu cầu Người nhận hàng đồng kiểm ngoại quan Hàng hóa giao nhận, chứng từ với tài xế trước khi nhận Hàng hóa giao nhận .

-      Người nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra Đơn hàng đúng theo yêu cầu còn nguyên đai nguyên kiện/ Hàng hóa giao nhận đúng theo yêu cầu từ Người gửi. Thanh toán tiền thu hộ và các khoản phụ phí phát sinh khác được quy định tại Đơn hàng trong quá trình vận chuyển Hàng hóa giao nhận cho tài xế AhaMove trước khi tài xế AhaMove tiến hành bàn giao Hàng hóa giao nhận.

6.           Quy định về hoàn Hàng hóa giao nhận

 

AhaMove sẽ chuyển hoàn tất cả các Hàng hóa giao nhận về cho Khách hàng sau khi xác nhận chuyển hoàn, chi tiết gồm:

-        Dịch vụ Thương mại điện tử 2h: Trước 17h00

-        Dịch vụ Siêu tốc 1h: Tối đa 06 giờ kể từ thời điểm hoàn thành Đơn Hàng trên hệ thống.

-        Dối đa giao gần 30 Phút: Tối đa 06 giờ kể từ thời điểm hoàn thành Đơn Hàng trên hệ thống

 

7.           Quy định về khiếu nại, bồi thường thiệt hại

 

a.       Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Khách hàng:

Khách hàng sẽ phải chịu phạt 8% Cước phí Dịch vụ của tháng vi phạm, và đồng thời có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho AhaMove (nếu có) trong trường hợp:

(i)         Hàng hóa giao nhận thuộc danh mục Hàng hóa cấm, hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật, bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tịch thu và xử phạt trực tiếp AhaMove về Hàng hóa này;

(ii)       Thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ Khách hàng;

(iii)     Hàng hóa không đóng gói đúng quy cách dẫn đến bị vỡ và ảnh hưởng đến hàng hóa của các khách hàng khác.

b.       Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Ahamove:

Ahamove có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ khi lỗi do Ahamove, tài xế của Ahamove. Việc bồi thường thiệt hại liên quan đến thực trạng Hàng hóa giao nhậnđược thực hiện như sau:

b.1    Trường hợp kiện hàng là ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các tài liệu dưới dạng văn bản khác: mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do Ahamove thực hiện bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng.

b.2    Trường hợp kiện hàng là vật phẩm, hàng hóa: mức bồi thường như sau:

-        Trường hợp Khách hàng có sử dụng dịch vụ thu hộ COD:

 

Nội dung bồi thường

Đối với xe máy

Đối với xe tải, xe 3 bánh

Lưu ý

Mức đền bù cho Khách hàng

Mức tối đa

(VND)

Mức đền bù cho khách hàng

Mức tối đa

(VND)

 

1. Mất hàng hóa có hóa đơn GTGT

70% giá trị hóa đơn bán ra hoặc 100% giá trị hóa đơn mua vào.

3.000.000

70% giá trị hóa đơn bán ra hoặc 100% giá trị hóa đơn mua vào.

10.000.000

Hoá đơn được nêu tại mục này là Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng do cơ quan quản lý thuế thông qua, và là bản photo hoặc bản chụp.

2. Mất Hàng hóa không có hóa đơn

04    bốn) lần cước phí đã sử dụng

 

-        Trường hợp Khách hàng không sử dụng dịch vụ thu hộ COD:

Nội dung bồi thường

Đối với xe máy

Đối với xe tải, xe 3 bánh

Lưu ý

Mức đền bù cho khách hàng

Mức tối đa

(VND)

Mức đền bù cho khách hàng

Mức tối đa

(VND)

1. Mất hàng hóa có Hóa đơn

50% giá trị Hàng hóa theo Hóa đơn bán ra

3.000.000

50% giá trị Hàng hóa theo Hóa đơn bán ra

10.000.000

Hoá đơn được nêu tại mục này là Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng do cơ quan quản lý thuế thông qua, và là bản photo hoặc bản chụp

2. Mất hàng hóa không có Hóa đơn

04    bốn) lần cước phí của dịch vụ đã sử dụng

 

b.3 Trường hợp Hàng hóa giao nhận bị hư hỏng 01 (một) phần:

Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của kiện Hàng hóa giao nhận, cụ thể được xác định như sau:

Khoản tiền bồi thường hư hỏng = Khoản tiền bồi thường được xác định theo mục 7(b.2) x (nhân với) mức bồi thường (quy định trong Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng dưới đây) (**)

(**) Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng:

Loại hư hỏng

Mức bồi thường

Hàng hóa trong kiện Hàng còn nguyên, tuy nhiên bao bì bên ngoài của kiện Hàng bị:

-        Rách, vỡ, ướt thùng hàng, hộp đựng hàng.

-        Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên.

 

 

 

5%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại đến 30%

30%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 30% đến 50%

50%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 50% đến 70%

70%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại đến trên 70%

100%

b.4 Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một kiện Hàng:

-          Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một kiện Hàng thì Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường

=

Khoản tiền bồi thường được nêu tại mục 7(b.2) x (nhân với) số lượng hàng hóa bị mất/hư hỏng

Tổng số sản phẩm có trong Đơn hàng

 

-          Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một kiện Hàng thì Khoản tiền bồi thường được xác đinh theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường tại mục 7(b.4) x (nhân với) mức bồi thường theo Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng (tại mục 7(b.3)

-          Lưu ý:

       Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

       Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn hợp pháp của Hàng hóa giao nhận thì bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ.

       Trường hợp Hàng hóa giao nhận bị thất thoát hoặc hư hỏng một phần và Khách hàng cung cấp được chứng từ Hóa đơn thể hiện giá trị Hàng hóa giao nhận thì Ahamove có trách nhiệm bồi thường phần giá trị Hàng hóa giao nhận bị thất thoát hoặc hư hỏng đó.

       Ahamove chỉ xử lý các khiếu nại (được thực hiện trong thời hiệu theo quy định pháp luật) nếu Khách hàng cập nhật tình trạng Đơn Hàng trên Phần mềm vận chuyển trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi Đơn Hàng hoàn tất trên Hệ thống. Ahamove được quyền từ chối giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại nhưng không cập nhật hoặc cập nhật tình trạng Đơn Hàng không đúng thời gian.

c.        Thời hạn bồi thường:

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Khách hàng cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

 

III.         ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

Bảo Kim giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản sử dụng này để đảm bảo tuân thủ đúng chính sách/quy định của Hãng Vận Chuyển và hoạt động thực tế bằng cách cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trên website baokim.vn trước 03 (ba) ngày kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng. Người sử dụng dịch vụ/Người gửi tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Điều khoản sử dụng này được cập nhật, đồng nghĩa với việc Người sử dụng dịch vụ/Người gửi đồng ý tuân thủ, thực hiện đúng và đủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

 

IV.         ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

-           Bằng việc chấp nhận sử dụng Dịch Vụ được tích hợp tại Phần mềm vận chuyển của Bảo Kim, Người sử dụng dịch vụ/Người gửi hiểu, đồng ý tuân thủ, thực hiện đúng và đủ các quy định của Điều khoản sử dụng này.

-           Khi có bất kỳ vấn đề cần trao đổi hoặc làm rõ về Điều khoản sử dụng này hoặc/và Dịch Vụ, Người gửi/Người sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với Bảo Kim theo thông tin dưới đây:

        Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

        Địa chỉ: Số 102, phố Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

      Điện thoại: 024.710.78.999 Email: hotrokhachhang@baokim.vn