Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định nghĩa

 • Hãng vận chuyển: Là (các) doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển/bưu chính, gói, kiện đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung ứng Dịch Vụ và ký kết hợp đồng với Bảo Kim.
 • Dịch Vụ: là dịch vụ vận chuyển/bưu chính, gói, kiện được cung cấp bởi Hãng Vận Chuyển, gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát Hàng hóa bằng các phương thức từ địa điểm của Người sử dụng dịch vụ hoặc Người gửi đến địa điểm của Người nhận.
 • Người sử dụng dịch vụ: Là cá nhân, tổ chức ký hợp đồng với Bảo Kim để sử dụng Dịch Vụ thông qua Phần mềm vận chuyển. Người sử dụng dịch vụ đồng ý chịu trách nhiệm thay cho Người gửi khi Người sử dụng dịch vụ ủy quyền hoặc cho phép Người gửi thay mặt Người sử dụng dịch vụ sử dụng Dịch Vụ được quy định tại Hợp đồng đã ký kết với Bảo Kim
 • Đơn Hàng: Được khởi tạo bởi Người sử dụng dịch vụ hoặc Người gửi theo các trường thông tin có sẵn trên Phần mềm vận chuyển, trong đó có thông tin: Người gửi, thông tin Người nhận, cước phí, mô tả hàng hóa vận chuyển, tiền thu hộ (nếu có) và các thông tin khác được quy định tại mục 2 – nguyên tắc thực hiện Dịch Vụ của Điều khoản sử dụng này.
 • Phiếu gửi hoặcVận đơn hoặc Phiếu yêu cầu Dịch vụ (“Vận Đơn”): Là xác nhận trực tuyến hoặc bằng giấy theo mẫu và có tên gọi khác nhau của mỗi Hãng Vận Chuyển đã có đủ chữ ký của Người gửi và Nhân viên nhận Hàng hóa vận chuyển của Hãng Vận Chuyển về việc giao/nhận Hàng hóa vận chuyển.
 • Hàng hóa vận chuyển hoặc Bưu gửi hoặc Hàng hóa giao nhận hoặc kiện Hàng: Là thư, gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển bởi Hãng Vận Chuyển.
 • Người nhận: Là cá nhân/tổ chức có thông tin được ghi tại mục Người nhận trong Vận Đơn.
 • Người gửi hoặc Khách hàng: Là cá nhân/tổ chức có thông tin được ghi tại mục Người gửi trong Vận Đơn.
 • Phần mềm vận chuyển: Là tính năng hoặc kết nối API giữa hệ thống của Bảo Kim và Người sử dụng dịch vụ mà Bảo Kim cung cấp để tạo, quản lý Đơn Hàng (theo dõi/cập nhật trạng thái của Đơn Hàng), truyền tải thông tin/trạng thái của Đơn Hàng với Hãng Vận Chuyển, tính cước phí Dịch Vụ.
 • API (Application Programming Interface): Là giao diện lập trình ứng dụng cho phép hai ứng dụng giao tiếp với nhau, phục vụ cho kết nối hệ thống giữa Người sử dụng dịch vụ, Hãng Vận Chuyển và Bảo Kim.
 • Thời gian toàn trình: Là khoảng thời gian được tính từ khi Hàng hóa vận chuyển được Hãng Vận Chuyển chấp nhận cho đến khi Hàng hóa vận chuyển được phát cho Người nhận.
 • Ngày làm việc: Là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.